Algemene voorwaarden

Scroll naar de brandstof content
BYRON / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BYRON

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Heb je er vragen over? Bel ons gerust op (024) 76 00 515

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: ledere (rechts-)persoon die met BYRON een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.2 BYRON: Opdrachtnemer, gevestigd te Nijmegen.

1.3 Partijen: Opdrachtgever en BYRON gezamenlijk.

1.4 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend of bevestigd document waarin de afspraken met betrekking tot de door BYRON te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst en opzegging

3.1 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.

3.2 BYRON behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien BYRON weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3.3 Een overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde en onbepaalde tijd. 

3.4 Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vijftien werkdagen indien de overeenkomst binnen het eerste loopjaar wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de overeenkomst moet een opzeggingstermijn van twee maanden in acht worden genomen. Tijdens het derde en vierde loopjaar van de overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn zes maanden. Tijdens en na het vijfde loopjaar van de overeenkomst bedraagt de opzeggingstermijn één jaar. 

3.5 Elk der partijen kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BYRON is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van BYRON vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

3.6 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het kantoorpand van BYRON verlaten of langs elektronische weg worden verzonden of het moment waarop BYRON aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

3.7 Verzending of transport van de zaken geschiedt op een door BYRON te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. BYRON is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

3.8 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan BYRON in ieder geval de overeengekomen aanbetaling als schadevergoeding verschuldigd. Daarnaast is BYRON gerechtigd eventuele reeds door BYRON gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst aan de opdrachtgever als schadevergoeding in rekening te brengen.

3.9 Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt en/of verzet, is BYRON gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of zijn gebruikelijke uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4. Medewerkersbeding

4.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Byron, medewerkers BYRON die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Byron zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van tien maandsalarissen met een minimum van 20000 (twintigduizend) euro. 

5. Honorarium 

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

5.2 BYRON behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5.3  De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. BYRON behoudt zich het recht voor drie maanden na datum van aanbieding of opdrachtbevestiging (van haar kant) ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop BYRON in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke prijs.

5.4 Bovendien mag BYRON het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BYRON, dat in redelijkheid niet van BYRON mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. BYRON zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. BYRON zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

6. Betaling

6.1 Opdrachtgever dient de door BYRON uitgeschreven rekeningen via girale betaling te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever is overeenkomstig de voorwaardes als genoemd in deze overeenkomst gehouden de overeengekomen prijs volledig aan BYRON te voldoen.

6.3 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.

6.4 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

6.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van BYRON op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens BYRON direct opeisbaar.

6.6 In geval van redelijk zicht op aankomend faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn vorderingen naar rato van verrichte werkzaamheden direct opeisbaar.  De opdrachtgever heeft een de plicht informatie te verstrekken wanneer er een faillissement nadert. 

6.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is BYRON gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten en/of te staken ongeacht de consequenties welke dit voor opdrachtgever heeft. Het opschorten en/of staken van dienstverlening is ook van toepassing op door derden geleverde diensten, zoals hosting, advertentieplatforms en plug-ins. Opschorten en/of staken zal dan ook in veel gevallen het offline gaan of geen toegang meer krijgen tot deze diensten betekenen.

7. Wijziging en meerwerk

7.1 Indien BYRON op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BYRON. 

7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

7.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal BYRON opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8. Uitvoering

8.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan BYRON aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder bijvoorbeeld de FTP-gegevens, de CMS inloggegevens, de bronbestanden, de huisstijlrichtlijnen en overige relevante bedrijfsinformatie op tijd aan BYRON verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan BYRON zijn verstrekt, dan heeft BYRON in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft BYRON het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van BYRON om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

8.2 BYRON zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

8.3 BYRON kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9. Voltooiing

9.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

9.2 Indien BYRON, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal BYRON opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 BYRON heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.
                                 
10.3 Indien de opdrachtgever artikel 10.1 (geheimhouding) overtreedt, verbeurt de opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van BYRON een onmiddellijk opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van BYRON, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

11 . Exclusiviteit

11.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan BYRON het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door BYRON verleende diensten rusten bij BYRON. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. leder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

12.2 BYRON behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart BYRON voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van BYRON is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

Onder schade wordt verstaan:

  1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BYRON aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat BYRON op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van BYRON voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BYRON.

13.3 Aansprakelijkheid van BYRON voor schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan BYRON voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan BYRON voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

13.4 BYRON is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BYRON of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan BYRON verstrekte gegevens, informatie, tekst- en/of beeldmateriaal.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BYRON meldt. ledere vordering tot schadevergoeding tegen BYRON vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart BYRON voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BYRON geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan op BYRON zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

13.7 BYRON is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW. 

14. Overmacht

14.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van BYRON in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan BYRON kan worden toegerekend in geval van een van de wil van BYRON onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BYRON kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

14.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 14.1 voordoet als gevolg waarvan BYRON niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang BYRON niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. BYRON is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als BYRON als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

15. Beheer

15.1 BYRON is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

15.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

15.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

15.4 Opdrachtgever zal de door BYRON gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

15.5 BYRON is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van BYRON een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

15.6 BYRON behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. BYRON beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

15.7 BYRON is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door BYRON te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens BYRON ontstaat.

16. Overdracht

16.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

17. Ontwikkelen van een website

17.1 Op alle websites met een CMS systeem zit een licentie die jaarlijks automatisch wordt verlengd. De vergoeding hiervoor wordt jaarlijks gefactureerd en dient binnen twee weken na facturatie te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is BYRON gerechtigd de CMS en website af te sluiten tot de betaling is verricht. Bij een verhoging van de licentiekosten wordt de opdrachtgever hierover minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn geïnformeerd.

17.2 BYRON is gerechtigd zijn naam en een hyperlink met verwijzing naar zijn eigen website op een bescheiden wijze op iedere pagina van de website op te nemen.

17.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYRON, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de door BYRON ontwikkelde website te plaatsten op een andere server dan die van BYRON.

18. Hosting service, zoek optimalisatie en mailing

18.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen hosting verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

18.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen zoekmachine optimalisatie verricht voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

18.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen mailing verricht voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

 

19. Klachten

19.1 De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken – waarvan niet eerst een concept, testversie of drukproef aan de opdrachtgever is voorgelegd – direct bij het in ontvangstnemen te controleren. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, afwijkingen in aantallen e.d. die door de opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de geleverde zaken geconstateerd kunnen worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst hiervan aan BYRON worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

19.2 Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maand na (op)levering – schriftelijk aan BYRON worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

19.3 Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden of diensten – schriftelijk aan BYRON worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

19.4 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan BYRON is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

19.5 BYRON heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer geklaagd worden.

19.6 Geen klachten zijn mogelijk:
– over door de opdrachtgever goedgekeurde zaken, voor wat betreft fouten, onvolkomenheden en onjuistheden die de opdrachtgever bij zorgvuldige controle van de concept- of testversie(s) of drukproeven van deze zaken had kunnen of behoren te constateren;
– ten aanzien van geleverde zaken die na ontvangst door de opdrachtgever of derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt;
– ten aanzien van kleurafwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde ontwerp welke ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde kleurcodes door derden bij de uitvoering van het ontwerp; en
– ten aanzien van de website indien na(op)levering door de opdrachtgever of derden (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

20. Garantie

20.1 BYRON staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na (op)levering.

20.2 BYRON garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

21. Gegevensbescherming

21.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

21.2 Opdrachtgever vrijwaart BYRON voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

22. Survival

22.1 De bepalingen uit deze overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van deze overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (geheimhouding), artikel 12 (intellectueel eigendom), artikel 21 (gegevensbescherming), artikel 23 (toepasselijk recht) en deze bepaling (survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

23. Toepasselijk recht

23.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

24. Vindplaats

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Vragen over onze voorwaarden?

Bel of mail ons gerust

- Byron, brand director
(024) 76 00 515Maak een afspraak
Byron Eekhout
Vragen over onze voorwaarden?
Byron Eekhout

Bel of mail ons gerust

(024) 76 00 515

Ga terug naar onze homepage

Home
brandalarm

Nieuwe case online!

Check 'm hier